REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SUNDAY SOCKS

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. DEFINICJE
3. WYMAGANIA TECHNICZNE
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. REALIZACJA I DOSTAWA ZAMÓWIENIA
6. PŁATNOŚCI
7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
8. REKLAMACJA
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy działający pod nazwą SUNDAY SOCKS dostępny pod adresem internetowym https://sundaysocks.pl/ prowadzony przez Klaudię Kostyrę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SUNDAY SOCKS KLAUDIA KOSTYRA, ul. Józefa Sowińskiego 10H, 05-270 Marki, adres poczty elektronicznej: kontakt@sundaysocks.pl, numer telefonu: +48 884 688 940, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 1251711420, REGON 387396274.
1.2 Niniejszy regulamin skierowany jest do konsumentów oraz przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.
1.3 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.

§2. DEFINICJE

2.1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.2. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
2.3. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.4. Konsument – osoba fizyczna , dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.5. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
2.6. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu.
2.7. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedającego cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach i produktach firmy Sunday Socks.
2.8. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
2.9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
2.10. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://sundaysocks.pl/ za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.
2.11. Sprzedający:
Sunday Socks Klaudia Kostyra
ul. Józefa Sowińskiego 10H, 05-270 Marki
NIP 1251711420, REGON 387396274
Numer konta bankowego: 70 1050 1025 1000 0097 3492 0284
2.12. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
2.13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.14. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
2.16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.)

§3. WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Sprzedającego:

  • Komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  • Dostęp do poczty elektronicznej.
  • Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w najnowszej wersji.
  • Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768.
  • Włączona możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript w przeglądarce internetowej.
§4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
4.2. Ceny towarów widoczne w Sklepie są podane w złotych polskich jako całkowite ceny brutto za towar bez kwoty podatku VAT (przedsiębiorstwo Sunday Socks Klaudia Kostyra na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT jest zwolnione z podatku VAT).
4.3. Sprzedający zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: ceny za wybrane towary oraz koszty dostawy towaru.
4.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym.
4.5. Wybrane do zakupu towary należy dodać do koszyka w Sklepie.
4.6. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
4.7. Zamówienie zostaje uznane za złożone w momencie potwierdzenia jego treści poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” oraz zaakceptowanie Regulaminu przez Kupującego.
4.8. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
4.9. Sprzedający przekazuje konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży w formie faktury przesłanej w formie pliku pdf na adres e-mail podany podczas składania zamówienia, po dokonaniu płatności, jednak nie później niż z chwilą dostarczenia towaru.
4.10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, potwierdzającej dokonanie zakupu.

§5. REALIZACJA I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

5.1. Realizacja dokonanego zamówienia rozpoczyna się po złożeniu przez Kupującego zamówienia poprzez wypełnienie formularza teleinformatycznego I dokonania jego zatwierdzenia.
5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport i dostarczenie) są wskazane Klientowi na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5.3. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
5.3. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
5.4. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
5.5. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
5.6. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

  • Za pośrednictwem firmy Orlen Paczka.
  • Do paczkomatów InPost.
  • Za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.
§6. PŁATNOŚCI

6.1. Złożone zamówienie można opłacić:
Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego.
Za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24.
Za pośrednictwem kodu BLIK.
Za pobraniem, tj. w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
6.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24 albo płatności za pośrednictwem kodu BLIK, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
6.3. Sprzedający informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe jedynie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Podstawę prawną odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
7.2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
7.3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres: ul. Józefa Sowińskiego 10H, 05-270 Marki.
7.4 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
7.5. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
7.6. Produkty uszkodzone z winy kupującego lub przewoźnika, które naruszają zasady słuszności oraz względy higieniczne nie podlegają zwrotowi.
7.7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez konsumenta zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia konsumentowi rzeczy. Koszty dostawy zostaną zwrócone proporcjonalnie do liczby zakupionych produktów. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumenta.
7.8. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7.9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.10. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
7.11. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.12. Towar zwraca się do siedziby sprzedającego na adres: ul. Józefa Sowińskiego 10H, 05-270 Marki.

§8. REKLAMACJE

8.1. W przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu cywilnego).
8.2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
Żądać usunięcia wady.
Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
8.3. Sprzedający prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w §2. Regulaminu.
8.4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedającego, Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy na własny koszt, na adres ul. Józefa Sowińskiego 10H, 05-270 Marki.
8.5. W opisie reklamacji klient, w celu szczegółowego dokonania oceny wady produktu, podaje: informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
8.6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail.
8.7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego nastąpi w terminie do 14 dni od zwrócenia towaru.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zamówienie składane w Sklepie Każdorazowo stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
9.2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
9.3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
9.4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (https://sundaysocks.pl/regulamin/). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
9.5. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
9.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Kupującego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
9.7. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
9.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów. Kwestie sporne, jeśli konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej, wykaz inspektoratów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.